Soupisy obyvatel Horažďovic a okolí do vydání Berní ruly v roce 1654 II.

Soupis obyvatel města Horažďovic po vypálení města v roce 1619 císařskými vojsky Bonaventury Buquoye a příděl dřeva na nové vystavení domů

(roku 1619) Registřík poznamenání sousedův, kolik kmenův dříví v lesích obecních vykázáno býti má komu k stavení. Tak a na ten způsob. Kolik jich kdo vykázáno bude míti. Polovici se jich jemu daruje a druhou polovici zaplatiti má. Každý kmen za pět grošů míšeňských.

V první čtvrti města                                                       kmeny

Floriánovi Malkovskému                                                40
Czypryanovi Mylnerovi                                                  40
Martinovi Malkovskému                                                 40
Jakubovi Královskému                                                   40
Janovi Jiřímu Hollarovi                                                   40
Adam Aujezecký                                                             40
Zachariášovi Hladíkovi                                                   40
Pavlovi zlatníkovi                                                            40 (přepsáno na Anna zlatníková)
Anně Laluscze                                                                 40
Matoušovi Kryspachovi                                                   40
Anýžka Hollarová
Wavřinci Peckovskýmu                                                   40 (Wavřinec přepsán na Matěj)
Anně Lepenkový                                                              15
Janovi Hoškovi                                                                20
435 kmenů

V druhé čtvrti města

Jiřík Drozd
Jan Procházka                                                                  30
Jan Klaud                                                                          30 (přepsáno na Anna Klaudová)
Václav Hollar                                                                    30
Matouš Racek                                                                     40
Krystýna Hrabovská                                                           30
Pavel Rabštejnský                                                             20
Jan Kavka                                                                           20
Daniel Pulec                                                                       40
Markyta Truhlářka                                                              20 (přeškrtnuto)
Jan Dvorský                                                                       20
Matěj Srub                                                                          20
Řehoř Jičínský                                                                    20
Tomáš Kožišník                                                                  20
Jan Malkovský                                                                   40
Matyáš Rožberský                                                              40
Daniel Azaš                                                                        30
Alžběta Konvářka                                                               30
Pavla Doubravskýho dům
480 kmenů

V třetí čtvrti města

Tomáš Bečvář
Purkhart Sax                                                                      20
Jan Anděl                                                                           20
Pavel Doubrava
Václav Rožberský                                                              40
Kateřina Špalková                                                                       (přepsáno na Jiřík Pokorný)
Jan Třebický                                                                      40       (přepsáno na Václav Kříž)
Anna Lexová                                                                     40
Albrecht Uzdař                                                                   20
Jeronýma Knínského dům
Václav Racek                                                                   30
Jan Racek . Sobíček                                                         30
Estera Barchancová                                                         10 (podtrženo)
Jiřík Wecke varhaník                                                        20
Adam Nosákovec
Daniel Neander
Matěj Markovic                                                                 40
Jakub Hlaváček                                                                40
Reyna Srbková                                                                 20
370 kmenů

V čtvrté čtvrti města

Jan Bouda, má prvé les
+Tomáš Kohoutek
Dorota Sládková                                                                  30
Viktorin Nožíř                                                                       20
Jiřík Šípek. Má prvé les
Pavel Spolský                                                                       40
Jan Laubský                                                                         40
Daniel Průcha                                                                      20
Jan Křenek                                                                           20
Matěj Šmíd                                                                           20 (přepsáno na Maruše Šmídová)
Jan Špalek                                                                            40
Jiřík Rayský
Ondřej Vrabec                                                                       15
Václav Táborský                                                                   40
+Matěj Motl                                                                               (přepsáno na Jiřík Rayský)
+Symeon Hollar                                                                         (přepsáno na Anna Lepenková)
Matěj Mráček                                                                       30
Josef Kožišník                                                                      30
Johanka Hanzlová
Ondřej Křenek                                                                      30
Brikcí Malkovský                                                                   40
Jan Chmel                                                                             30
Dům Balatejch
445 kmenů

První čtvrt předměstí

Dorota Šlemerová                                                                20
Josef Halama                                                                        20
Ondřej Šamša barvíř                                                            30
Jan Hlaváček                                                                        20
Václav Slavík                                                                         15
Woršila Humličková                                                              10
kněze Jana Podivínského dům                                            30
Tomáš Lod                                                                             20
Anýžka Chebarová
David Kopřiva                                                                        10
Šimon Jalovec                                                                       15
Pavel Vodička                                                                        30
Kliment Javůrek                                                                    30
Ondřej Hrdina                                                                       20
Dorota Solpivka                                                                    15
Krystýna Slonová
Kryštof Uzdař                                                                        30
Dorota Sedlářka                                                                    20
Jan Chramosta                                                                      20
355 kmenů

Druhá čtvrt předměstí

Mariána Vlachová
Anna Albustinová                                                                 10
Sýkorovský dům, syrotka                                                     15
Mikuláš Písecký                                                                    10
Tomáš Kosař                                                                         20
Josef Přetrhdílo                                                                    20
Václav Kozák
Jan Svoboda                                                                         15
+Jiříka Šípka dům
Daniel Ebrle                                                                           15
Ondřej Skala                                                                          20
Anny Lexanový dvůr
+Rokosovský dům
Pavel Kolář                                                                            15
Anna Černýho                                                                       15
+Čermákovský dům
+Matěje Marka dvůr
Anna Hošková                                                                       15
Jan Bumbál                                                                            15
Pavel Beran                                                                            15
Kateřina Řeřábková                                                               30
+Královskýho dvůr
+Dorota Karšová
Andreas Mirotický                                                                  30
Pavel Rokos                                                                            15
Václav Koloděj                                                                        15
Kateřina Čermákovic                                                              15
Maruše Beneška                                                                     15
Melichar Provazník                                                                 15
Jan Vosmahlík                                                                        30
+Adam Štěpánek
kněz Pavel Sabin                                                                    30
Daniel Formánek                                                                    20
Kašpar Vosmahlík                                                                  20
Alžběta Čížková                                                                      20
Jana Hollara dvůr
Václava Táborského dvůr
Špitál obecní
455 kmenů

We třetí čtvrti předměstí

Jakub Lokaj                                                                              10
Mikuláš Kalivoda                                                                      15
Jiřík Šlechta                                                                              15
Václav Zámečník                                                                             (podtrženo)
Tomáš Jeronýmovic                                                                 15
Apolena Drudová                                                                            (podtrženo)
Petr Eliášovic                                                                            10
Jan Svoboda hrnčíř                                                                  15
Josef Jarolímovic                                                                      20
Anna Halamová                                                                        20
Jakub Fidra                                                                                10
Petr Řezník                                                                                10
140 kmenů

W čtvrté čtvrti předměstí

Václav Huml                                                                                10
Adam Růže                                                                                  10
Jan Holec                                                                                     10
Petr Markovic                                                                               10
Bartoloměj Kazda                                                                        10
Bartoloměj Červenka                                                                   10
Jan Koloděj                                                                                  10
Jan Šmíd                                                                                      20
Baltazar lazebník                                                                         20
Jiřík Levej                                                                                     20
Stehlíková                                                                                     10
Slavíček kosař                                                                              10
Jan Čapek                                                                                     10
Mikuláš Slon                                                                                 15
Jiřík Milpergr                                                                                 15
Jan Motl                                                                                         15
Jan Zborovský                                                                              15
Anna Tichýho                                                                                10
Matěj Pravětínský                                                                         10
Tůma Jirchářovic                                                                          10
Jakub Kardynál                                                                             10
Anna Žaludová                                                                              10
Trusková                                                                                        10
280 kmenů

Suma všech kmenův, kterýž v těchto rejstřích poznamenáni jsou, činí 2960 kmenů.