Soupisy obyvatel Horažďovic a okolí do vydání Berní ruly v roce 1654 VII

Gruntovní kniha městečka Stříbrných Hor nad Nalžovy, 1583 – 1790, SOA Klatovy, AM Nalžovské Hory, Kniha – K 3

 

Prodeje nemovitostí, výběr pro léta 1585 – 1650

1583 Kateřina Bořitová z Malovic a Nalžovech prodala dům svůj Šebestovi řezníkovi

1583 trh mezi Hanzlem řezníkem a Markytou Černou matkou manželky Hanzle řezníka, Hanzl kupuje krám řeznický nárožní ležící proti krámu Hanzlovu

1583 Valenta prodává svůj dům ležící vedle Mikuláše řezníka a vedle Hoškova domu Jindřichovi pekaři dáno za purkmistra Davida kramáře

1583 zápis mezi Andresem Kecem, koželuhem z Tedražic a mezi Jáchymem Kasalíkem pekařem z Bystřice, Andres prodává svůj dům mezi domy Hanzle řezníka a Markyty Černý

1584 Šebestián Matouš svobodník ze Sedlečka spolu se synem Jindřichem dokládají list zachovací a dosvědčují svatbu Matouše svobodníka, svědčí mu urozený vladyka Petr Oulehle z Auloha a v Sedlečku, Jirka svobodník ze Sedlečka, Pavel Třeštík spoluradní, dáno za Jindřicha Melmejsa rychtáře horského, Jan Kaper Knínský písař

1584 Jan Křen z Chotče dluží Kateřině Bořitové z Malovic na Nalžovech a Naprochovech 20 kop míšeňských, ručí svým domem ležící vedle domu Martina Holešovského

1584 zápis na dům Kubíčka řezníka Václavovi Hlavovi z Šeberka též řemesla řeznického souseda z města Horažďovic, za purkmistra Jindřicha pekaře a Jana Numberkara

1584 zápis na zahradu, prodávající Kateřina Bořitová z Malovic na Nalžovech Kateřině manželce Martina Laštovičky

1585 zápis na dům Jindřicha Třemovského z Předenic Anně Loučovské služebnici své, za práci mzdu a věrnou službu odevzdávám v penězích svůj dům nárožní ležící vedle domu Jablečkový který sem koupil od Pavla lazebníka 1584, Anna Loučimská měla svůj dům od Jindřicha Třemovského a prodala jej Michalovi Reycarovi

1584 zápis na dům Markyty Pulmanový jináč Starý Kloboučníkový s Matesem zedníkem ze vsi Zavlekova, Matesovi náleží vejrunky z jeho domu ležící mezi domy Krištofa Achorna a Markyty Černý

1584 Jan Starý, soustružník, kupuje dům od  Mandaleny Franclové ležící mezi domy Bělohradskýho a domem Zdarsovým

1585 Eliáš sklenář prodává dům Kryštofovi Běloradskýmu ležící mezi domy Bastlovým a Starým soustružníkem

1585 Jan Numberkar prodává svůj dům nárožní hostinský, ležící při silnici ke vsi Nalžovům za 200 kop míš. Janu Hozmanovi

1585 Hanzl Jakubovic řezník prodává dům který koupil od otce svého Jakuba, řezníka Markytě Černé, matky manželky Hanzle Jakubovic, ležící mezi domy Jáchyma pekaře a Starou kloboučníkovou

1585 Jan Káper Knínský, písař prodává dům svůj nárožní jdouc ke Klatovům nárožní Pavlovi Třeštíkovi

1586 Jan Čapek, soused v městě Horách Stříbrných prodává svůj dům za domem Martina Holejšovskýho jdou k Horažďovicům Eliáši sklenáři, Jan Pražský písař

1585 trh mezi urozeným vladikou Jiříkem Krausem a Albrechtem Balcarem z Tršova s poručením urozeného statečného rytíře Jana Vchynského z Vchynic purkrabí karlštejnského a mezi purkmistrem a konšely strany druhé že prodávají dům po někdy Kateřině Bořitové

1589 Jan Hozman prodává dům ležící nad rathausem a podle Elišky Hozmanky, matky své Janovi Ježkovi Pražskému šenkovaný

1589 zápis Bartolomějovi Hoškovi učiněný od Jakuba syna Eliáše sklenáře na místě otce svého již ze světa sešlého, kterýž dům leží za domem Martina Holejšovskýho a proti Mariáně Třískový

1589 zápis smluv svatebních mezi Adamem Teubicerem Slavkovským a Barborou Šejkýřkou, vdovou po Kryštofovi Aichornovi manželkou jeho. A vzdává ona svůj dům nárožní ležící podle domu Kašpara truhláře, k tomu jiný statek svůj všechen

1589 zápis na dům Barbory Vočenáškový, vzdávajíc týž dům ležící mezi domy Mandaleny Gabrielky a domem Anny Mikulášový Ondřejovi Cikánovi zeti svému

1590 zápis na dům Mariany pekařky vdova po Jindřichovy pekaři kterýž učinila Janovi Bartazalovi dobrovolně, Dům ležící mezi domy Anny Mikulášky a Jiříka Hoška ševce

1590 zápis na dům Voršily Čachrovský Vítovi Sukničkovi (bez data, bez textu)

1590 Martin Holešovský skrze nějaké zášti chtíc Pavla Třeštíka skrze spisy a obžalování jeho milosti pánu Radslavovi Vchynskému z Vchinic učiněné a podané, urážka cti proti témuž Pavlovi Třeštíkovi za účasti Radslava Vchynského, Jana Dlouhoveského z Dlouhé vsi na Zavlekově, Adama Račína z Račína a na Čejkovech, též osobami radními, Janem Hozmanem, Šteflem Numberkarem a Bastlem sklenářem, Jan Leva Klatovský, písař

1591 zápis na dům dvojí poctivosti kněze Kryštofa Chebského kupuje sobě k ruce a k manželce své s dítkami svými dům ležící mezi domy Klimenta Koželuha a Markéty Volfíkový od Davida kramáře souseda našeho horského, 15 kop knězi ostatní pak kostelu našemu mocně jsouc odevzdána, Martin Froněk Náchodský, písař radní

1592 zápis Pavla Třeštíka s Ludmilou manželkou jeho Kšaft a odkaz synům jeho Pavlovi a Janovi, Jakub Příhoda Nepomucký, písař radní

1592 zápis na dům Jana Ježka rodiče pražského, Adamovi Teubicarovi ležící nad domem radním který jest mu prodal dobrovolně

1594 zápis na dům Štastného Černého spolu s Markytou matkou svou, který jest prodal panu Pavlovi Třeštíkovi ležící mezi domy Jiříka Kaliny a Jana Čapka, Václav Mirovský, písař radní

1594 Pavel Třeštík koupil dům ležící mezi domy Jiříka Kaliny a Jana Čapka od Štastného Černého a Markyty matky jeho, který bude po jeho smrti převeden na manželku

1594 zápis Elišky Pastejřky na dům svůj Bartoloměji Hoškovi ležící nad domem Víta Jílkovic

1595 zápis na dům Evy pozůstalé vdovy po urozeném nebožtíkovy Janovi Kořenovi z Chotče, vysoce urozenému panu Frydrychovi Švihovskému z Rýzmberka. Albrecht Kořen z Chotče s mateří svou jakožto bratr starší i na místě Anny, Kateřiny a Anežky sester svých a Jeremiáše bratra svého mladšího prodal dům svůj při zahradě panský podle domu Martina Holešovskýho vysoce urozenému p. Frydrychovi Švihovskému za 32 kop míš. Jan Krbec Klatovský, písař

1596 Jan Bartazal prodává dům svůj ležící mezi domy Anny Mikulášové a Jiříka Hoška strany druhé Janovi Vlachu příjmím Plánskému, protože byl Jan Bartazal dlužen jistou částku Bedřichovi Švihovskému, peníze mu budou spláceny z prodeje domu Janem Vlachem novým majitelem domu

1598 zápis Kašpara truhláře příjmím Pirkl s Annou manželkou na dům kterýž prodal Adamovi Teibicerovi ležící mezi domy Adama Teubicera a domem Jiříka Hoška

1598 Ciprián Pek na místě Jana Hozmana prodává místo domovní se zahradou ležící podle kovárny a proti domu slove Křenovského Kašparovi truhláři

1598 Adam a Jan bratři Hanzlovic prodávají svůj dům ležící mezi domy urozené paní Estery Lvovické a Janem Millarem Tobiášovi Efreterovi

1602 Pavel Třeštík prodává dům Ondřeji Cikánovi vedle „vysokého domu“ kterýž slove Třeštíkovský, Bartoloměj Angel Netolický, písař

1614 Pavla Černohorského řemesla tkalcovského prodává zahradu Michalovi Frayboldovi

1618 purkmist a páni radní prodávají „dům obecní jmenovitě starý rathaus“ ležící mezi domy Kryštofa Reyzara a Pavla Černohorskýho, radní vyznávají, že léta 16(0)5⃰ prodaly Alžbětě Kristuskový k dědičnému jmění Štefan Numberkár písař, vložení zápisu 1618

⃰ U zápisu „léta 165“ patrně se tedy jedná o rok 1605

1639 Mandaleny Levá prodává dům ležící mezi domy Václava Maršálka a Pavla Severina Andresovi Faflovi, vloženo 1659

1644 Obec prodává lázeň obecní se štěpničkou Jiříkovi Klimentovi

Ostatní smlouvy (Smlouvy rozličné obrmanské a přátelské tuto se poznamenávají)

1583 Kryštof švec sirotek po nebožtíkovi Gabrielovi, stížnost z nářku Kateřiny manželky Martina Laštovička

1583 smlouva přátelská mezi Davidem kramářem a Janem tesařem Kolniským, tesařem

1583 smlouva mezi Jiříkem Prekšlem a Kryštofem Majerem, řezníkem, rychtář Jindřich Melmejs, Hanzl řezník, Šebestián řezník

(Bez data) smlouva mezi Jindřichem Melmejsem rychtářem a Šteflem Pacoltem

1586 Odpros Jiříka, syna Mandaleny Franclový že nazval Maruši, manželku Kryštofa nožíře z města Horažďovic kurvou

1587 Smlouva mezi Janem Bartazalem a Matějem Levým

1587smlouva mezi urozenou Salomenou Keiblovou, Anna manželka Bastle sklenáře

1587 Smlouva mezi slovutným Janem Hozmanem a Matějem Levým sousedy města Hor Stříbrných, Jan Hozman obvinil Matěje Levého z nářku cti když jej nazval zlodějem zjevným, Jan Pražský, písař

1613 Václav Kout učinil poděkování, Jan Brechtle, Jiřík Faytl, Jiřík Špatný, Adam Reytar, Michal Faytl, vše osoby ovčácké, Jonášek pacholek koupil ovce od Václava Kouta, Jan Prantl, Bartoloměj Rybák ze Strakonic, psáno v domě purkmistra Tobiáše Sshretera, primas Michael Fraibold, Kašpar Precle, Jiřík Kalina, Václav Šlosar, Matěj kovář, Jan Baltazar, Jakub truhlář, Jiřík Žeha, Kryštof Porrok, písař Pavel Hřidelius Kolovečský

1649 Jan Felix z Haanu, Jakub Bohuslav Lisandr ze Sušice, Jiří Kořínek, hejtman panství Nalžovského a Jiří Sautter z Brodu Bavorského ohledně dluhu od Matesa Rygnera, písař Jiří Skutečský, Klatovský, písař radní

1649 Martin Schmidberger primas a Jakub Bohuslav Lisandr ze Sušice na místě Ferdinanda Václava Švihovského , Nedorozumění „v handlu“ mezi Jiřím Šlosarem primasem a Jiří Kořínkem, správcem panství Nalžovského